Farkim

PVC Katkı Maddeleri

Antimikrobiyal Maddeler

Antimikrobiyal maddeler (AMM); mikroorganizmaları öldüren (= mikrobisid etki) veya
onların üremesini/gelişimini engelleyen (= mikrobiyostatik etki) kimyasal maddelerdir. Bu
tanıma; dezenfektanlar, antiseptikler, antibiyotikler ve inhibitör etkili diğer bazı maddeler
girmektedir. Hipokloritler, kloraminler, iyodoforlar, kuarterner amonyum bileşikleri, amfoterik
bileşikler, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, perasetik asil, ozon, vb.), alkaliler (sodyum
hidroksit; kostik veya kostik soda, potasyum hidroksit gi bi), asitler, alkoller, aldehitler
(formaldehit gibi), fenol ve türevleri, sabunlar, ağır metal iyonları ve tuzlan gibi çeşitli
dezenfektanlar ve antiseptikler, penisilin, streptomisin ve tetrasiklinler gibi çeşitli
antibiyotikler, metilen mavisi, kristal violet ve brilliant green gibi inhibitör etkili çeşitli
mikrobiyostatik boyalar ve sodyum klorür ve sodyum nitrit gi bi koruyucu olarak kullanılan
bazı gıda katkı maddeleri AMM’lere örnek olarak gösterilebilir.